Villkor

Pris

Priserna är angivna i svenska kronor och visas i produktsidorna inklusive 25% moms. Remne Technologies AB förbehåller sig rätt till prisändring utan föregående avisering.

Betalning

All försäljning sker genom betalning med Swish via vår hemsida www.remne.tech såvida inte annat avtalats. Där så särskilt avtalats kan försäljning ske mot faktura med betalningsvillkor 10 dagar netto. Vid utebliven eller försenad betalning har Remne Technologies AB rätt till en dröjsmålsränta om 2.5% per månad från förfallodagen (30% per år), påminnelseavgift 60:-, inkassoavgift 180:-, samt till ersättning för de kostnader som uppstår för inkasso och indrivning.

Minimiorder

Vi tillämpar ingen minimiorder.

Köpeavtal

Order som läggs via hemsidan utgör ett anbud från kundens sida och ett avtal om köp kommer till stånd först sedan Remne Technologies AB accepterat en inkommen order. Accept kan ske genom särskilt meddelande, eller genom leverans av de beställda varorna. En bekräftelse att Remne Technologies AB tagit emot ordern utgör ingen formell accept. Försäljning till minderårig sker endast med målsmans medgivande.

Leverans

Leverans sker fritt Remne Technologies AB lager för varor som skall hämtas. I övriga fall ombesörjer Remne Technologies AB leverans till köparens adress eller transportörens anvisade utlämningsställe beroende på valt fraktsätt. Kostnader för leverans betalas av köparen enligt vid var tid gällande prislista hos Remne Technologies AB eller aktuell transportör. För tjänster med utkörning/hemleverans förutsätts att det finns någon som kan ta emot paketet under dagtid. Kan paketet inte levereras vid första utdelningsförsöket kan kostnader tillkomma, alternativt får paketet hämtas vid transportörens terminal. Kan leverans ej fullgöras p.g.a att köparen uppgivit felaktiga eller ofullständiga adressuppgifter har Remne Technologies AB rätt till ersättning för uppkomna merkostnader.

Leveranstid

Lagerhållna produkter levereras i regel inom en arbetsdag. För produkter som ej finns i lager meddelas beräknad leveranstid via hemsidan så snart denna är känd. Denna tid utgör dock ingen uttrycklig garanti för att leverans kan ske på angivet datum utan är endast en indikation om när leverans förväntas ske. För att en utfästelse om ett specifikt leveransdatum skall anses ha skett skall detta datum vara bekräftat av Remne Technologies AB genom särskild orderbekräftelse. Kan en order inte levereras komplett inom 5 arbetsdagar från mottagandet sker normalt en delleverans samt en fraktfri restleverans när resterande varor finns i lager. Remne Technologies AB har dock rätt att göra avsteg från detta. För leveranser utanför Sverige levereras varorna normalt inte förrän samtliga produkter på ordern finns i lager.

Retur- och återbetalningspolicy

Konsuments ångerrätt

Köparen har på sätt som Lag om konsumentskydd vid distansavtal mm närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp. Genom att till Remne Technologies AB lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätt gäller endast om varan med originalförpackning är i väsentligen oförändrat skick. Varan med originalförpackning skall alltså återsändas i samma skick som när kunden fick dem. Varan sändes till Remne Technologies AB med faktura och uppgift på giltigt returnummer. Vill konsument utöva ångerrätt skall denne inom 14 dagar från mottagandet av varan kontakta Remne Technologies AB kundservice, och uppge fakturanummer för att få ett returnummer. Returnumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan på kundens bekostnad och risk skall ha kommit Remne Technologies AB tillhanda. Återbetalning av erlagd köpeskilling sker inom 30 dagar. Remne Technologies AB förbehåller sig rätten till avdrag i de fall den återsända varan inte kan anses vara i ursprungligt skick. Ångerrätten är ej tillämplig för näringsidkare eller för produkter ej avsedda för köparens enskilda bruk.

Frånträdande av köp

Om köparen frånträder köp utan giltig anledning, har Remne Technologies AB rätt till ersättning enligt följande: Om köparen frånträder köp före leverans har Remne Technologies AB rätt till kompensation för det administrativa arbete som uppstår, med 50:-, dock högst ordersumman om denna är lägre. För ordervärde överstigande 1000:- har Remne Technologies AB också rätt till kompensation med 20% av ordervärdet. Om köparen frånträder köp efter leverans, genom att underlåta att ta emot en försändelse, har Remne Technologies AB rätt till kompensation för de extra transportkostnader och det administrativa arbete som uppstår, med 313:-. Remne Technologies AB har rätt att avräkna ovanstående ersättning från redan inbetalt belopp före återbetalning.

Reklamation

Om en vara är felaktig vid mottagandet skall reklamation ske inom 8 dagar. En lagstadgad reklamationsrätt på 6 månader finns också för fel som upptäcks inom 6 månader och som fanns på produkten vid mottagandet (s.k ursprungligt fel). Reklamation skall ske genom att kontakta Remne Technologies AB kundservice. Fakturanummer, vara och felets art skall uppges. Den felaktiga varan får inte sändas tillbaka innan Remne Technologies AB meddelat ett returnummer eller på annat sätt gett instruktioner om hur reklamationen skall hanteras.

Transportskada

Om en vara skadas under transport skall anmälan ske snarast efter mottagandet, och senast inom 8 dagar. Är ytteremballaget skadat skall anmälan även ske till transportören (Posten, DHL, Schenker). Remne Technologies AB ersätter transportskadat gods så snart som möjligt, och ger också vidare instruktioner om hur eventuell retur skall ske. Konsumenten skall kunna dokumentera skadan, t.ex genom foto.

Garanti

Remne Technologies AB lämnar inga garantier utöver lagstadgad reklamationsrätt.

Ansvar för fel

Föreligger fel som Remne Technologies AB ansvarar för, åtar sig Remne Technologies AB att, efter eget val, avhjälpa felet genom reparation, ny vara eller återbetala köpeskillingen. Remne Technologies AB äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Kan Remne Technologies AB inte åtgärda felet inom skälig tid har konsumenten rätt att frånträda köpet utan kostnad. Remne Technologies AB ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Remne Technologies AB bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada, utöver vad som stadgas i konsumentköplagen.

Fakta och prisuppgifter

Alla uppgifter lämnas med reservation för tryckfel, tekniska fel i hemsida, leverantörers prishöjningar, ändringar i statliga pålagor, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning. Remne Technologies AB förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information. Fakta- och prisuppgifter, dokument som publiceras på denna webbsida kan innehålla tekniska och/eller typografiska och grafiska fel. Remne Technologies AB friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan i denna webbsida liggande information.

Copyright

För programvara och annan intellektuell egendom gäller att dessa tillhör upphovsmannen, och att köparen där så är tillämpligt, förvärvar en licens att bruka verket för det ändamål det såldes, och i enlighet med respektive upphovsmans villkor. Remne Technologies AB ger inga som helst rättigheter utöver dessa villkor.

Kunskap, kompetens och språk

De produkter vi säljer är inte avsedda för allmänt konsumentbruk, utan det krävs i allmänhet särskild kunskap och kompetens inom ellära och elektronik för att använda dem rätt. Dessutom är dokumentationen i allmänhet endast tillgänglig på engelska. Reklamation som kan hänföras till brister i kunskap, kompetens eller språk hos köparen accepteras inte. Som köpare skall du vara införstådd med dessa förutsättningar när du lägger din order.

Re-exportförbud

Vi säljer inte till länder, företag eller personer som omfattas av handelsrestriktioner enligt svenska, EU eller amerikanska lagar och bestämmelser. Våra produkter får inte re-exporteras till länder som omfattas av sådana restriktioner, däribland Ryssland, Kuba, Iran, Nord-Korea, Sudan och Syrien.

Sekretess

Parterna skall iakttaga sekretess om affärsförhållandet. Ingen av parterna har rätt att delge tredje part information om affärsförhållandet som kan skada den andra parten.

Tvist

Ev tvist skall i första hand lösas parterna emellan. Kan parterna inte enas kan köparen hänskjuta ärendet till Allmänna Reklamationsnämnden. Vi följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendation. EU har en plattform för alternativ tvistlösning: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SV